1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

11/4/2016

Εκδόθηκε στις 8/4/2016 απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ 2014–2020.

Το αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης και η τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματα της έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος στο espa.gr εδώ. Συνοπτικά οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής:

1. Προσθήκη συγκεκριμένης ώρας λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων (ημ/νια λήξης 17/05/2016 και ώρα 17:00).

2. Την προσθήκη των επιχειρήσεων με νομική μορφή ΝΕΠΑ (Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής) στο  Κεφάλαιο Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

3. Την αναδιατύπωση της πρώτης παραγράφου της Σελίδας 12 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και του δεύτερου bullet της ίδιας σελίδας στο σημείο Προϋποθέσεις Συμμετοχής για διευκρινιστικούς λόγους οπότε διατυπώνεται πλέον ως εξής:
« -ο ΚΑΔ επένδυσης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν τον διαθέτει μέχρι 31.12.2015, θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης, δηλαδή να εμπλουτίζει, διευρύνει και αναβαθμίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες/προϊόντα της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3».

4. Την προσθήκη  κάτω από την  πρώτη παράγραφο της Σελίδας 12 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της διευκρίνισης. Συγκεκριμένα, προστίθεται η παρακάτω διευκρίνιση ως δεύτερο σημείο στην αρχή της Σελίδα 12:
« Στην περίπτωση επιχείρησης που διαθέτει επιλέξιμους για την δράση ΚΑΔ καταλυμάτων καθώς και ΚΑΔ λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να αφορά και στις δύο κατηγορίες ΜΟΝΟ όταν αποδεικνύεται και τεκμηριώνεται ότι οι λοιπές δραστηριότητες εμπλουτίζουν/αναβαθμίζουν το κατάλυμα στο οποίο γίνεται η επένδυση. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση αξιολογείται ως κατάλυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, το επενδυτικό του σχέδιο πρέπει να αφορά  σε μια από τις  δύο κατηγορίες  και η επιχείρηση αξιολογείται αντίστοιχα (ως  κατάλυμα  ή ως  λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις)».

5. Την προσθήκη στο Κεφάλαιο Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», διευκρίνισης για την ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ότι αφορά στην τουριστική δραστηριότητα της επιχείρησης.

6.Την αναδιατύπωση της τρίτης παραγράφου της Σελίδας 12 στο τέλος του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» για διευκρινιστικούς λόγους, οπότε έχει ως εξής:  «Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις από την ημερομηνία απόκτησης /προσθήκης επιλέξιμου για το πρόγραμμα ΚΑΔ.».

7. Την αναδιατύπωση του τρίτου σημείου της παραγράφου «Προϋποθέσεις Συμμετοχής» της Σελίδας 12 στο Κεφάλαιο Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ώστε να εναρμονιστεί με αντίστοιχη προηγούμενη αναφορά. Αναδιατυπώνεται ως εξής:  «να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,50) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,50) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με μία κλεισμένη χρήση, απαιτείται κατ’ αναλογία η επιχείρηση να απασχολεί κατά το έτος 2015 τουλάχιστον μισή (0,50) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λιγότερο από ένα έτος λειτουργίας, απαιτείται να απασχολεί τουλάχιστον μισή (0,50) ΕΜΕ για το διάστημα λειτουργίας της.»

8. Την διόρθωση της λέξης «έως» με τη λέξη «ως» στο πρώτο σημείο της παραγράφου «Προϋποθέσεις Συμμετοχής» της Σελίδας 12 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ώστε να εναρμονιστεί με αντίστοιχη προηγούμενη αναφορά.

9.Την προσθήκη περιορισμού στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016.

10. Αναδιατυπώνεται το σημείο 10.4 της Σελίδας 20,21 του κεφαλαίου Ι.1.6.1 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ώστε να  εναρμονιστεί  με το αντίστοιχο σημείο 13 της παρούσας τροποποίησης αντικαθίσταται ως εξής:  «10.4 Στην περίπτωση επιχορήγησης νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλ. να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης κατά το έτος 2015.».

11. Διαγράφεται το σημείο 10.5 της Σελίδας 21 του κεφαλαίου Ι.1.6.1 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ώστε να εναρμονιστεί με αντίστοιχη προηγούμενη αναφορά και αλλάζει η αρίθμηση των σημείων από 10.6, 10.7 και 10.8 σε 10.5, 10.6 και 10.7. Συγκεκριμένα διαγράφεται το σημείο:
« 10.5 Σε επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώνονται σε μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών χρονικό διάστημα, η υποχρέωση διατήρησης του υφιστάμενου και νέου Προσωπικού τους παραμένει και, εφόσον δεν εκπληρωθεί στην ολοκλήρωση, αφορά στους επόμενους της ολοκλήρωσης μήνες και μέχρι την συμπλήρωση 12 μηνών».

12. Τροποποιείται και προστίθεται σχετική διευκρίνιση στο Κεφάλαιο Ι.1.6.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ όσον αφορά στον Κύκλο Εργασιών ενός Δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει μικτή δραστηριότητα, τότε θα λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών μόνο των τουριστικών δραστηριοτήτων.»

13. Την προσθήκη στο Κεφάλαιο Ι.1.14 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ», Σελίδα 48, της υποχρέωσης διατήρησης της υφιστάμενης απασχόλησης ανεξάρτητα από την επιδότηση προσωπικού.

14. Την αντικατάσταση των λέξεων «έως και» με τη λέξη «για» στην τελευταία παράγραφο της Σελίδας 48 του Κεφαλαίου Ι.1.14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης, που είχε τεθεί εκ παραδρομής. Αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει επίσης να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή, αποπληρωμή του έργου (ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών). Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και της παραγωγικής της λειτουργίας στο διάστημα αυτό επιβάλλεται ολική ή αναλογική δημοσιονομική διόρθωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

15. Την διαγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII, Σελίδα 23, στην επεξήγηση του υποκριτηρίου Α.5 Συνάφεια Επαγγελματικής Εμπειρίας Νόμιμου Εκπροσώπου Επιχείρησης με το επενδυτικό σχέδιο, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α4 – ΝΕΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της φράσης «Αξιολογείται το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής της επιχείρησης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων την τελευταία πενταετία σε σχέση με τον ΚΕ στην ίδια πενταετία», η οποία εκ παραδρομής εμφανίζεται και στο υποκριτήριο  Α.5, αλλά αφορά άλλο υποκριτήριο.

16. Την προσθήκη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII, Σελίδα 9, στην επεξήγηση του  υποκριτηρίου Α.5 «Πολιτική πωλήσεων & επικοινωνιακή πολιτική», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α2 – ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ της φράσης «Ιστοσελίδα: 2 βαθμοί», η οποία δεν εμφανιζόταν στο αρχείο pdf κατ’ αντιστοιχία με το αντίστοιχο υποκριτήριο Α.6 της Κατηγορίας Δικαιούχων Α1

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 670/150/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 003ΚΕ και κωδικό 1383) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ: 7Τ4Χ465307-Α61) και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα ως αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής πρόσκλησης δράσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις τροποποιήσεις δίνονται στο αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης καθώς και στην τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματά της, που έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στο espa.gr εδώ